How to active demo themes 3

#1

https://marketplaces.urnawp.com/demo3-wcfm/

#2

Hi,

Step1: Please click to Refresh All Data (Add the new Demos)

Step2: Please click to Download Demos

Step3: Click to Import All or Only Active

#3

Hình như là người Viet Nam thiết kế theme này à …
Được cho tớ skype nhé

#4

Skype phamduyhuy nha bạn :slight_smile: